Ubezpieczenia domu i mieszkania

Dom na dłoni 2

Co kryje się pod tym hasłem – ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania? Czy ubezpieczając „same mury” pod tzw. kredyt jesteśmy zabezpieczeni? Czy zabezpieczona jest nasza rodzina? Czy tylko interes banku?

Bank się o swoje upomni. Ty pomyśl o bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny.

Firmy ubezpieczeniowe oferują ciekawe pakiety z których jak z puzzli można ułożyć pełny obraz kompleksowego zabezpieczenia Twojej rodziny.

Każde gospodarstwo domowe jest inne, a jednocześnie wszystkie mają takie same potrzeby. Razem z Tobą dobierzemy odpowiednie elementy i ustalimy właściwe sumy ubezpieczenia. Powstanie polisa, z którą będziesz miał lekki i beztroski sen – jednym słowem…. całe gospodarstwo oraz wszyscy członkowie twojej rodziny będą dobrze ubezpieczeni.

Jakie ryzyka powinna zawierać polisa?

ubezpieczenie domu lub mieszkania w jednym z dwóch wariantów:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – zabezpiecza przed następstwami z góry ustalonych ryzyk, które są określone w definicjach warunków ubezpieczenia każdego z zakładów ubezpieczeń. Ochroną objęte są najczęściej wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu od wszystkich ryzyk, w tzw. formule all risk. Jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to bardzo wygodna dla klienta formuła ubezpieczenia. Założenie jest takie, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. Formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Swoim zakresem obejmuje oprócz „zwykłych” w/w zdarzeń losowych, wszystkie inne zdarzenia, czyli takie, które byłyby trudne do przewidzenia. Z polisą opartą na formule all risk ubezpieczony jesteś także od upadku przysłowiowego meteorytu,

ubezpieczenie ruchomości domowych – podobnie jak mieszkanie może być objęte ochroną na bazie „ryzyk nazwanych”, jak i formułą all risk.

ubezpieczenie mienia służbowego,

ubezpieczenie mienia służącego do prowadzenia działalności gospodarczej,

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dlaczego masz się martwić i osamotniony bronić swojego interesu, gdy zdarzy się, że Ty lub członek twojej rodziny wspólnie z Tobą zamieszkujący, pociągnięci zostaniecie do odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej?

Przeżuć to niekomfortowe zadanie do koszyka ubezpieczyciela. Osobie, która uważa się za poszkodowaną przez Ciebie, daj nazwę firmy w której jesteś ubezpieczony oraz numer polisy. Poszkodowany już sam musi skontaktować się z ubezpieczycielem oraz udowodnić, że to z twojej winy doznał uszczerbku.

Możliwe klauzule rozszerzające zakres ochrony, to m.in.:

 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego o zagranicę (Europę, Stany Zjednoczone),
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym,
 • Odpowiedzialność cywilne związku z używaniem sprzętu pływającego,
 • Odpowiedzialność cywilna najemcy,
 • Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem i używaniem koni w celach rekreacyjnych,
 • Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem i używaniem broni palnej,
 • Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem psów,
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na terytorium RP
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu osób trzecich powstałe w związku z prowadzoną budową budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w miejscu ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu posiadania niezabudowanych gruntów na terytorium RP
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu wynajmu nieruchomości osobom trzecim w celach mieszkaniowych w miejscu ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu posiadania i użytkowania modeli latających lub latawców na terytorium RP

ubezpieczenie ochrony prawnej – jest to ubezpieczenie, dzięki któremu uzyskasz pomoc prawną, gdy będziesz chciał dochodzić swoich praw przed sądem. Dzięki niemu masz Adwokata lub Radcę Prawnego.

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków rodziny – jest to ubezpieczenie gwarantujące środki finansowe Tobie, gdy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz Twojej rodzinie po Twojej śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku.

szyby od stłuczenia – jest to ubezpieczenie, które zrekompensuje koszt wymiany stłuczonych elementów takich jak: szyby okienne i drzwiowe, lustra, witraże, akwaria a także ceramiczne kuchenne płyty grzewcze wraz z kosztami transportu i montażu.

ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem,

assistance:

 • Pomoc specjalisty w razie awarii lub uszkodzenia domu
 • Pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP
 • Pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania na terenie RP
 • Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
 • Opieka nad zwierzętami

pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody – koszty powstałe np. przy okazji lokalizowania uszkodzonej rury, czy przewodu elektrycznego. Co może wymagać np. kucia ścian lub podług.